نوشته‌ها

دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

روشهای بیوشیمیایی در تصفیه آب آشامیدنی

در روشهای شیمیایی موادی به آب اضافه میشوند ، با اضافه کردن این مواد ذرات بسیار ریز در آب بی بار می‌شوند، بعلت خنثی بودن بدلیل قطبیت به هم جذب شده و تشکلیل توده‌های بزرگ می‌دهند. مواد تحت یک سری واکنشهای شیمیایی و فیزیکی رسوب می‌کنند و با سهولت جدا ادامه مطلب …