استفاده از ازن و فواید آن

مزایای استفاده از ازن

مزایای استفاده از ازن بقرار زیر است :

1- قدرت اکسید کنندگی زیاد و زمان تماس بسیار کم بطوری که میکرووارگانیسم ها و حتی ویروس ها در عرض چند ثانیه در تماس با ازن ازبین خواهند رفت .

2- در حین تولید بو و طعم خاصی بوجود نمی آورد .

3- در آب بعد از ضدعفونی کردن اکسیژن تولید می نماید .

4- در ضدعفونی کردن به هیچ ماده شیمیایی خاصی نیاز ندارد .

5- بسرعت با تمام انواع مواد آلی وارد عمل شده و با اکسیداسیون آنها را حذف می نماید.

6- چون ازن باقیمانده در آب از بیمن می رود , باقیمانده از آن در آب نمی ماند .

7- رنگ , بو و طعم آب را نیز زایل می نماید .

Advantages of ozone is as follows:
1. oxide producing high strength and very low contact time so that bacteria and even viruses will disappear within a few seconds of exposure to ozone.
2. During production will not bring special flavor.
3. produce oxygen in the water after disinfection.
4. sterilization does not require any chemical substance.
5. act quickly to all types of organic matter is removed by oxidation.
6. Because the residual ozone in water Bymn goes, the rest of it does not stay in the water.
7. The color, odor and taste of the water is also missing.

Aqua salt water, brackish water treatment plant life, water purification, water softener single semi-automatic water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti sediment, chlorine gas system, water tank, fridge, pressure tank, plastic tank, air tank, water tank, chlorination, chlorine gas