مزایای پرتو فرابنفش در تصفیه

مزایای استفاده از روش پرتو فرابنفش

در حقیقت این شیوه دقیقا فرایندی که در طبیعت اتفاق می افتد به کار گرفته می شود.اگر چه تاثیرات ضدعفونی نور خورشید مهمترین عامل پاک نگاه دارنده محیط زیست ما میباشد.ضدعفونی با پرتو UV مشابه اثر تابش نور آفتاب است با این تفاوت که شدت پرتو افکنی یعنی مقدار تابش در طول موج موثر تقویت شده و در نتیجه راندمان ضدعفونی بالا می رود.

1.اشعه فرابنفش عوامل بیماری زایی که نسبت به گاز کلر مقاوم هستند را مانند legionella pneumophihia و pseudomonas aeroginose را نیز از بین می برد.

2.اشعه فرابنفش خواص فیزیکی و شیمیایی آب را تغییر نمی دهد.از این نظر آب را به مواد شیمیایی آلوده نکرده و به صورت طبیعی حفظ میکند.نوشیدن و استحمام در چنین آبی مفرح و لذت بخش است.

3.تاثیر ضدعفونی آنی دارد.

4.PH آب تاثیر بر ضدعفونی ندارد.UV در طیف PH=6-8.5 به کار می رود.

5.دستگاه UV مستقیما در مسیر لوله آب نصب می شود. از این نظر نیاز به لوله کشی و فضای اضافی ندارد.

6.سرویس و نگهداری دستگاه ساده است.

7.افت فشار آب در داخل دستگاه قابل اغماض است.

8.دستگاه استهلاک مکانیکی ندارد.

 

projection of the radiation wavelength and thus strengthen effective disinfection efficiency goes up.

1.ashh ultraviolet pathogens that are resistant to chlorine, such as legionella pneumophihia and pseudomonas aeroginose also destroys.

2.ashh UV does not change the physical and chemical properties of water Dhd.az the water not contaminated with chemicals and naturally preserved Myknd.nvshydn and bathe in water that is fun and enjoyable.

3.tasyr disinfection is instantaneous.

4.PH water does not affect the disinfection. UV spectra used PH = 6-8.5.

UV 5.dstgah directly in the path of water pipes installed. The need for plumbing and no extra space.

6.srvys and maintenance is simple.

7.aft water pressure in the system is negligible.

8. dstgah no mechanical wear

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier sure life Qom desalination, desalination cost of water and sewage North Khorasan, desalination island, the wife of chlorine gas, alkaline ionized water method, Inc. Kurdistan province water and Wastewater, water and wastewater city, alkaline ionized water preparation, the effects of chlorination, alkaline ionized water purifier sales, wife Claire pill