آب یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی در درمان کلسترول خون

امروزه همه از کلسترول بالا به عنوان نشانه ای از بیماری های بالقوه ی قلب و مغز(پیامد گرفتگی سرخرگ ها) آگاه هستند.افزایش تولید کلسترول یا چربی خون در بدن، نتیحه ی مستقیم  کم آبی مزمن است .در کم آلی مزمن، مقادیر بیشتری از کلسترول در سلول های  کبد تولید می شود و برای مصرف مشترک همه ی سلول هایی که نمی توانند برای خودشان تولید کنند، به جریان خون می ریزند. برای پیشگیری از رسوب کلسترول بیش از حد به وسیله ی سلول های سرخرگ ها و کبد باید به طور منظم نیم سلعت تا 45 دقیقه پیش از غذا مقدار زیادی آب یونیزه قلیایی بنوشید.

 Today, all of high cholesterol as a sign of potential heart and brain disease (clogged arteries outcome) or lipid cholesterol production in the body Hstnd.afzaysh inform, direct Consequently chronic dehydration. In chronic organic low, a larger amount of cholesterol in the liver cells produced for the common use of all cells that can not produce for themselves, to shed blood flow. To prevent excessive deposition of cholesterol by the liver cells of the arteries and should be regularly Slt half to 45 minutes before meals, drink plenty of water, ionized alkaline.

Water purification sure, the water aqua clean, crystal water treatment system ionized water, ionized water Ionized water Chyst, Qlyayy, alkaline ionized water and alkaline ionized water Qlyayy, Chyst, Sbk, ionized water and home water treatment system harms soft Vatr, alkaline ionized water hazards Yvnyz·h, water, soft water treatment system Vatr, represent how we ionized water.