درمان با یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی در درمان پوکی استخوان

اختلالات متابولیکی کلسیم یکی از دلایل اصلی بروز پوکی استخوان است، با توجه به اینکه تا حد زیادی تأمین محیط قلیایی بدنمان با جذب کلسیم و منیزیم از استخوانها و دندانها جبران می شود.

آب یونیزه قلیایی به دلیل دارا بودن عناصر حیاتی فوق کمک بسیار زیادی به کاهش بیماری پوکی استخوان می کند.همچنین بدلیل افزایش گردش خون در این نواحی  ، آب قلیایی قادر خواهد بود که التهابات و دردهارا کنترل نماید.

Calcium is one of the main causes of osteoporosis, metabolic disorders Lstkhvan, due largely to the fact that our bodies absorb calcium and magnesium supply alkaline environment of the bones and teeth compensated.

Alkaline ionized water due to these vital elements TEE reduce osteoporosis. Also because of increased blood flow in this area, alkaline water will be able to control the inflammation and Drdhara.

Water puri water, salt water purification Aqua Water Aqua Layf, Qlyayy, ionized water Ionized water Ionized water Qlyayy, Qlyayy, alkaline ionized water Sbk, alkaline ionized water and alkaline ionized water Chyst, Chyst, ionized water ionizer machine Qlyayy, device Qlyay, ionized water ionizing machine Qlyayy, Hva, price of ionized water, ionizing radiation.