دستگاه تصفیه آب آشامیدنی

روشهای بیوشیمیایی در تصفیه آب آشامیدنی

در روشهای شیمیایی موادی به آب اضافه میشوند ، با اضافه کردن این مواد ذرات بسیار ریز در آب بی بار می‌شوند، بعلت خنثی بودن بدلیل قطبیت به هم جذب شده و تشکلیل توده‌های بزرگ می‌دهند. مواد تحت یک سری واکنشهای شیمیایی و فیزیکی رسوب می‌کنند و با سهولت جدا می‌گردند. این فرآیند را لخته سازی می‌گوییم . لخته سازی در بسیاری از موارد استفاده می‌شود ، از جمله استفاده از آب رودخانه‌ها که دارای گل و لای هستند .

مواد لخته ساز :

۱ – آب آهک : Ca(OH)2 یا آهک هیدراته هم خاصیت باکتری کشی دارد . هم لخته سازی و هم سختی گیری . در بعضی مواقع از آهک خشک استفاده می‌کنیم .مقدار آهک استفاده شده از روش Jaytest تعیین می‌شود .در این روش از آب نمونه برداری می‌کنیم و با افزودن آب آهک میزان آهک مورد نیاز برای کل سیستم معین می‌شود . میزان استفاده از آهک در حدودppm10 تا ۳۰ ppm می‌باشد. با افزودن ۲۰۰ppm آهک به آب در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد پس از گذشت ۶ تا ۲۴ ساعت می‌توان مطمئن بود که تمام باکتری‌ها از بین رفته اند.

۲ – آلوم یا سولفات آلومینیوم
۳- کلرورفریک یا سولفات فریک
۴ – پلی الکترولیت
۵ – املاحی مثل FeCl2
در حالت بیو شیمیایی تجزیه مواد توسط باکتری صورت میگیرد و هوادهی بسیار ضروری است .
اصطلاح تصفیه زیستی در یک مفهوم گسترده به فنون تصفیه که در آن از موجودات زنده ریز جهت حذف یک ماده از محلول مایع استفاده میشود ، اطلاق می‌گردد. اینتعریف شامل سیستمهایی نیز می‌شود که جلبک و گیاهان سبز را برای صاف کردن آب به کار می‌گیرند . این سیستمها معمولا” به سیستمهای رشد گیاهان در آبهای مغذی (Hydroponics) معروفند اصطلاح تصفیه زیستی یا صافی زیستی که در اینجا مورد استفاده قرار میگیرد . اشاره به حذف آمونیاک و نیتریت به وسیله باکتری دارد .و یا می‌توان گفت در این تصفیه هدف حذف مواد آلی بوسیله میکروباکتری‌ها است . اکسیژن دهی خوب در انجام عمل تاثیر گزار می‌باشد.
خصوصیات بهره برداری از صافیهای زیستی:
مواد محلول مضر از سیستم در حالت معلق، مانند لجن فعال ، و یا در حالت ثابت با صافی خارجی می‌شود . در هر فرآیند ماده یا موادی به وسیله دستهای از باکتریهای مخصوص ۰ اصولا” نیتروزوموناس و نیتروباکتر) که سعی می‌شود رشد داده شوند ، کاهش داده می‌شوند . حذف مواد به وسیله لجن فعال در صنعت تصفیه آب معمول است ولی در پرورش آبزیان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد چون غلظت کم فضولات در پساب پرورش ماهی تناسب آن را برای این فرایند کم می‌کند .

Chemical methods of water are added, with the addition of these very small particles in the water are sterile, because neutrality is due to the absorption polarization and Tshklyl their pockets. Products under a series of chemical reactions and physical sediment and with ease apart. This process is called flocculation. Flocculation in many applications, including use of the river water with mud.
Products clotting:
1 – lime: Ca (OH) 2 or hydrated lime also has antibacterial properties. The flocculation and softening. In some cases, use of dry lime Lime .mqdar Jaytest determined using the method. In this method, we sampled water and lime juice with the addition of lime is required for the given system. The use of lime is about ppm10 up to 30 ppm. With the addition of 200ppm lime water at 30 ° C after 6 to 24 hours to be sure that all the bacteria are gone.
2 – alum or aluminum sulfate
3. ferric or ferric sulfate
4 – The polyelectrolyte
5 – minerals such as FeCl2
The biochemical analysis of materials is done by bacteria and aeration is essential.
The so-called biological filtration purification techniques in a broad sense in which the tiny organisms for the removal of a substance from a liquid solution used, applies. Ayntryf also include systems that algae and green plants are used to smooth the water. These systems usually “in the systems of growing plants in water, nutrients (Hydroponics) known as the so-called biological filtration or biological filtration is used here. Referring to remove ammonia and nitrites by the bacteria in the treatment target can be said or done is remove the organic matter is by microbacteria. The action is good oxygenation impact.
Exploiting the biological properties of filters:
Harmful soluble material in suspension systems, such as activated sludge, or in the case of an external filter is fixed. In any process, material or substance to the hands of bacteria for 0 principle “Nitrosomonas and Nytrvbaktr) that is trying to grow are reduced.

Purificación de agua Aqua, purificador de agua Pyvrytk, detección de carbón activo de tratamiento no estándar de agua, las membranas de purificación de agua, tratamiento de aguas en la industria alimentaria, industria de alimentos, tratamiento de agua, purificación de agua F., cultura del agua, tratamiento de aguas fluoruro, filtros de purificación de agua agua y saneamiento City West, agua y tratamiento de aguas residuales de la industria, la filtración por membrana de agua, tratamiento de aguas físico, membranas para la purificación del agua

  • تصفیه آب توسط موجودات زنده