تصفیه آب جهانی

چالش های آب آشامیدنی و مصارف روزانه در جهان

ساندرا پوستل، مدیر پروژه سیاست جهانی آب و همکار آب شیرین انجمن جغرافیای ملی، گفت کمبود آب شیرین یک  مشکل اصلی  رو به رشد است  در کنفرانس سازمان ملل متحد در توسعه پایدار (ریو + 20) در برزیل از 20 ژوئن تا 22 بود درکنفراس سازمان ملل گفت : کاهش آب های زیرزمینی، و خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها که بر اساس آن  برای آبیاری زمین های کشاورزی  و به رشد مواد غذایی  بستگی دارد. ” کمبود آب، امنیت غذایی، و آب و هوای در حال تغییر در بالا از آن همه را افزایش می دهد مجموعه ای از نگرانی های آب که به بررسی بیشتر دارد. پیشرفت های زیادی امکان پذیر است. در واقع، با توجه به تلاش های اختصاصی از دولتها و سازمانهای غیردولتی از اجلاس 1992 زمین، آب آشامیدنی سالم است در دسترس برای برخی از 1.7 میلیارد نفر در سراسر جهان ساخته شده است، با پروژه های مختلف از لوله کشی مدرن به جمع آوری آب باران و ذخیره سازی آب های زیر زمینی در مکان های مناسب می تواند کمکی به جامعه  بشر انجام داد

چالش های جدی

درباره 5000 کودک هر روز به دلیل بیماری های قابل پیشگیری مانند وبا اسهال و اسهال خونی دچار می گردد که که مردم با استفاده از آب آلوده برای نوشیدن یا پخت و پز می میرند. کمبود آب برای بهداشت شخصی منجر به گسترش بیماری کاملا قابل پیشگیری مانند تراخم است، که برخی از شش میلیون نفر کور می شود .

مشکلات دائم  آب بسیاری از خانواده های کم درآمد در یک چرخه فقر وآموزش فقیرترین ترین انسان ها از عدم دسترسی به آب رنج می برند. افرادی که بیشتر وقت خود را در صرف بیماری، مراقبت از کودکان بیمار، و یا تلاش بی وقفه جمع آوری آب در فواصل متوسط ​​3.75 مایل (6 کیلومتر) در روز فرصت های آموزشی و اقتصادی برای بهتر زندگی خود را تکذیب کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد “حق آب آشامیدنی سالم و تمیز و بهداشت به عنوان یک حق انسانی است که برای لذت بردن کامل از زندگی و از همه حقوق بشر ضروری تر است.” به رسمیت شناخته است  این حق  به یک واقعیت جهانی، تبدیل شده است  و ارائه هر فرد در این سیاره با دسترسی مقرون به صرفه به 20 تا 50 لیتر آب مورد نیاز روزانه برای حفظ زندگی، به یک هدف مشخص برای دهه های پیش رو است.

Sandra Postel, director of the Global Water Policy Project and the National Geographic Society Freshwater Fellow, said the shortage of fresh water is a growing problem in the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20) in Brazil from June 20 to 22, respectively Drknfras organization United said the decline of underground water, and drying up of rivers and lakes for irrigation of agricultural land on which to grow food on. “Water scarcity, food security, and climate change on top of it all raises a series of concerns that water to be investigated further. Much progress is possible. In fact, due to the efforts Monitoring of governments and NGOs of the 1992 Earth Summit, safe drinking water is available to some 1.7 billion people around the world is made, with projects ranging from modern plumbing to collect rainwater and underground water storage in the right places can help the human community

Challenges

About 5,000 children every day due to preventable diseases such as cholera, diarrhea and dysentery may be that people using contaminated water for drinking or cooking die. Lack of water for personal hygiene led to the spread of diseases such as trachoma is entirely preventable, some six million people are blind.

Permanent water problems many low-income families in a cycle of poverty and education the most poorest people suffer from lack of access to water. People who spend most of their time in the illness, care of sick children, or laboriously collecting water at an average of 3.75 miles (6 km) on the educational and economic opportunities to better their lives denied.

United Nations General Assembly “the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human right to enjoy full of life and of all human rights is essential.” To recognize the right to a universal reality, has become every person on the planet and provide affordable access to 20 to 50 liters of water daily to maintain life, is a clear goal for the decades ahead.

Water purifier puricom, Ortaköy water purifier, water treatment system Aqua Claire, industrial water storage tank solar desalination, desalination Zahedan’s desalination, desalination cc K, desalination Mapna, Water industrial desalination, desalination, industrial equipment, agricultural machines, desalination, building desalination, desalination systems, water desalination, desalination, industrial prices, the price of industrial desalination, desalination price agriculture