انواع ماده اکسیژن زدای دیگ بخار

انواع ماده اکسیژن زدای دیگ بخار

ماده اکسیژن زدای دیگ بخار بر پایه سولفیت

ترکیبی است بر پایه سولفیت سدیم کاتالیز شده که با اکسیژن محلول در آب دیگ های بخار و دیگر سیستم های حرارتی طی یک واکنش سریع ترکیب شده و اثرات خورندگی آب را از بین می برد. این محصول به علت سمی نبودن در صنایع دارویی و غذایی قابل استفاده است.

ماده اکسیژن زدای دیگ های بخار بر پایه هیدرازین

این ترکیب موثرترین ماده برای جلوگیری از خوردگی ناشی ازاکسیژن  محلول در آب دیگ های بخار و یا سایر سیستم های حرارتی می باشد.این ترکیب بر پایه هیدرازین بوده که طی یک واکنش با سرعت بالا و برگشت ناپذیر با اکسیژن آن را حذف و از خوردگی ناشی از حضور اکسیژن جلوگیری می کند.این ماده بسیار پایدار بوده و در دیگ های با فشار متوسط و بالا (تا 140  bar) بکار میرود

Deoxygenation of boiler based on sulfite

Composition based on sodium sulfite catalyzed by dissolved oxygen in water boilers and other heating systems combined in a rapid response and the effects of corrosion and eliminates water. This product is not toxic for use in pharmaceutical and food industries.
Deoxygenation of boiler based on hydrazine

This material is very stable in the presence of oxygen and prevent boiler with medium and high pressure (up to 140 bar) is used

Household water treatment devices royal, water-purification equipment, industrial and semi-industrial and home water treatment system filters water treatment Snty, soft water, household water treatment machine soft water, domestic water treatment equipment soft water, the price of water purification soft water, purification equipment prices water, soft water, water tank heaters 206, Flzy, water tank reservoir tank Ykhchal, Hva, Fshrdh, air reservoir tank, hydraulic tank Hvayy,