گندزدایی آب چاه

گندزدایی آب چاه

1 ـ کلرینه کردن آب چاه: در این روش ابتدا حجم آب موجود در چاه اندازه گیری می شود و بعد به ازای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر پرکلرین به آب اضافه می شود و حداقل نیم ساعت زمان تماس در نظر گرفته می شود.

در این روش هم در صورت نتیجه مطلوب کلرسنجی آب قابل استفاده است، در غیر این صورت باید میزان کلر اضافه شده و زمان تماس کلر با آب را تغییر داد تا کلر باقیمانده مطلوب به دست آید. بهتر است گندزدایی چاه آب بعد از برداشت روزانه انجام شود.

2 ـ روش کوزه گذاری: در این روش در بدنه یک کوزه سفالی با گنجایش 12 تا 15 لیتر 2 سوراخ 6 میلیمتری در دو طرف کوزه نزدیک وسط آن ایجاد کرده سپس 750 گرم پودر پرکلرین و 3 کیلوگرم ماسه کاملاً تمیز را مخلوط کرده و داخل کوزه ریخته پس از آن در کوزه را با یک ورقه پلاستیک غیرقابل نفوذ محکم بسته و کوزه را در چاه آویزان می کنند به نحوی که پایین تر از سطح آب قرار گیرد، این مقدار پرکلرین برای گندزدایی آب چاهی که روزانه 900 تا 1200 لیتر آب از آن برداشت می شود به مدت یک هفته کافی است.

1 chlorinated water wells: In this method, the water content
Measured in wells
After 3 to 5 grams per cubic meter of water filled with chlorine is added to water
And at least a half hour contact time will be considered.

The method can be used if desired result chlorinated water survey,
Otherwise, you must add the amount of chlorine and chlorine contact time with the water to achieve the desired residual chlorine.
Disinfection of Water Well done is better than a day after harvest.

2 jars of Investment: The body of a ceramic jug with a capacity of 12 to 15 liters 2 holes 6 mm on either side of the center has established close jug
Then 750 grams of powder and 3 kg Prklryn clean sand mixed
Poured into jars and the jars are then sealed and impervious plastic jug with a sheet hung in the well
To be placed below the water surface,
The amount Prklryn 900 to 1200 liters of water daily to disinfect water well that it can be removed
For a week is enough.

Water Purifier aquatech, Water Purifier PURE WATER, water treatment system, water treatment puricom water tek, Water Tech Aqua, Aqua atmospheric water, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water treatment device soft water, water prices are now soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek