دستگاه اسمز معکوس

اسمز معکوس در تصفیه آب خانگی و صنعتی

اسمز معکوس (طراحی و ساخت) طراحی یک دستگاه اسمز معکوس به دانش و تجربه کافی نیازمند می باشد و در غیر اینصورت چنانچه دستگاه با عدم رعایت اصول اساسی ساخته شود پس از بهره برداری بامشکلات فراوانی از قبیل گرفتگی زود هنگام ممبراین ها، کاهش تولید و  آب تصفیه شده و ….. مواجه می گردد . آب خام ورودی به دستگاه می بایست عاری ازکفیتیهرگونه میکرو ارگانیسم و ذرات معلق و همچنین کلر آزاد باشد که برا ی رسیدن به چنین هدفی ساخت یک واحد پیش تصفیه مناسب لازم است این واحد پیش تصفیه بسته به کیفیت آب خام شامل تزریق محلول پودر کلر و یا لامپ UV ، تزریق ماده منعقد کننده ، فیلتر شنی و یامدیا فیلتر ،فیلتر کربن فعال و یا تزربق محلول متابی سولفیت سدیم ، تزریق اسید و تزریق ماده بایو ساید می باشد . برای طراحی واحد اسمز معکوس از نرم افزار های شرکت های سازنده ممبراین استفاده می شود . مقدار آب تصفیه شده مورد نیاز ، آنالیز آب خام و نیز کیفیت مورد نظر آب محصول داده های لازم جهت طراحی وساخت می باشند .

بهره برداری از دستگاه اسمز معکوس بسیارساده بوده و نیازمند تخصص بالایی نیست بااین وجود سهل انگاری در راهبری آن مانند استفاده از مواد ضد رسوب نامناسب ، تغییر تنظیمات شیر آلات توسط افراد غیر متخصص ، خاموش نگهداشتن دستگاه به مدت طولانی و بدون استفاده از مواد نگهدارنده و …. موجب پدید آمدن آسیب های جدی می شوند . در کنار انرژی الکتریکی که برای راه اندازی پمپ فشار بالا و پمپ های تزریق مورد نیاز است . سایر هزینه های بهره برداری شامل مواد شیمیایی مصرفی می باشند .

RO (design and construction) Design of a reverse osmosis device requires knowledge and experience. In Otherwise, if the device is made with non-compliance with the basic principles of operation with many problems such as premature clogging of the membrane Reduce production and water and ….. is facing. Raw water must be free of quality devices Any microorganisms and particles and free chlorine is also used to achieve this goal is necessary to build a pretreatment unit depending on the quality of raw water pre-treatment unit Involves injecting a solution of chlorine powder or lamp UV, injecting coagulant, sand filter or filter media, activated carbon filters or Injection sodium metabisulphite solution, acid injection and injection Biocides is . Reverse osmosis unit is designed for software companies membranes used. The amount of water required, raw water analysis and desired water quality data for the design and construction of their product.

The operation of the reverse osmosis system is very simple and does not require great expertise Nevertheless negligence in navigation, such as the use of inappropriate anti-fouling, change the settings valves By non-experts, holding off a long time without the use of preservatives and …. are creating serious damage. In addition to electrical energy for Set up a high-pressure pump and injection pumps are required. Other operating costs include chemicals are used.

 Sure water purifier components, water purifier artec, membrane filters, carbon filters, desalination, solar desalination, desalination, industrial, agricultural desalination, water purification units in Zanjan, Ruben water purifier, water purifier desktop, water purifier carcinogenic, manual filter replacement water purifier, water purifier filter replacement method, the replacement filter water purifier, household water purifier replacement filters, replacement filters, household water purifier, water purifier price Sinaki