کیفیت آب بویلر

عوامل مؤثر در کیفیت آب بویلر

1-     کنترل PH : هر چه PH آب از PH خنثی آب پایین تر باشد، حلالیت آهن در آب بیشتر می شود. لذا در صنایع به منظور جلوگیری از خورندگی آب PH آب را بالاتر از PH خنثی تنظیم می کنند. سرعت خورندگی ناشی از اسیدی بودن آب با افزایش دما، افزایش می یابد.

– برای دیگ در فشار و دمای بالا : 0.2 < PH < 11.2

– برای دیگ در فشار و دمای متوسط:  PH = 10.6

– اگر به آب بویلر فسفات تزیق شده باشد در آن صورت PH باید به اندازه کافی بالا باشد که مطمئن شویم تمام سختی باقیمانده آب بویلر بصورت فسفات تری کلسیک ca3(po4)2 رسوب خواهد کرد.

– برای افزایش PH آب تغذیه بویلر با فشار بیش از 14 اتمسفر نباید از سودا (کربنات کلسیم) استفاده نمود.

2-     کنترل قلیائیت: چون قلیائیت آب بویلر از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند لذا عامل مهمی در خورندگی و رسوب گذاری آب بویلر است و مقدار مناسب قلیائیت تابع فشار و دمای بویلر می باشد.

3- اگر قلیائیت کل کمتر از 80 ppm شد، تضمینی برای ایجاد محیط بافری وجود ندارد. برای اطمینان بیشتر از ایجاد محیط بافری

ترجیح دارد که قلیائیت نسبت به فنل فتالئین 80  تا 60 درصد قلیائیت کل باشد.

اگر قلیائیت به اندازه کافی نباشد ممکن است رسوب فسفات تری کلسیک بصورت چسبنده باشد.

کنترل اکسیژن محلول : اکسیژن محلول در دمای بالا باعث خوردگی موضعی می شود و چون درصد کمی از اکسیژن محلول توسط هوادهی مکانیکی حذف می شود لذا بایستی از روش شیمیایی نیز برای حذف اکسیژن اقدام نمود. لذا از مواد سولفیت سدیم که هم به خاطر ارزان بودن و هم بخاطر سهولت در کاربرد، زیاد مصرف می شود

برای اطمینان از حذف کامل اکسیژن لازم است که همیشه در آب بویلر مقداری سولفیت سدیم بصورت باقیمانده وجود داشته باشد. مقدا سولفیت سدیم باقیمانده به عواملی چون روش و محل تزریق، غلظت اکسیژن محلول و تغییرات غلظت اکسیژن در آب تغذیه بویلر بستگی دارد  ولی تزریق مداوم سولفیت سدیم برای اطمینان از حذف اکسیژن ضروری است. به خاطر مسائل blow down و … مقدار سولفیت سدیم مصرفی بایستی حدود 10 برابر میزان اکسیژن محلول باشد.

تعیین غلظت اکیسژن محلول کار دشوار و پر دردسر است در حالی که تعیین غلظت سولفیت سدیم دقیق و به سهولت امکان پذیر است و با تعیین غلظت سولفیت سدیم باقیمانده می توان از کیفیت حذف اکسیژن محلول مطلع شد. همچنین وجود سولفیت سدیم اضافی باعث افزایش سرعت واکنش (حذف اکسیژن) می شود. اخیراً سولفیت سدیم را همراه دارد

1. Control PH: The PH PH neutral water from the lower water-solubility of iron in the water. Therefore, in order to prevent corrosion in industrial water above water PH PH neutral set. Corrosion rate of acidification of water with increasing temperature increases.

– The boiler at high pressure and temperature: 0.2 <PH <11.2

– The average temperature in the pressure cooker: PH = 10.6

– If the boiler water phosphate is Tzyq then PH should be high enough to ensure that all remaining water boiler hardly be a more calcic phosphate ca3 (po4) 2 will precipitate.

– To increase the PH boiler feed water pressure of 14 atmospheres should hydrate (calcium carbonate) can be used.

3. If the total alkalinity was less than 80 ppm, there is no guarantee of creating buffer. To ensure further development of buffer

It is preferable that the pH of the phenol Ftalyyn 80 to 60 percent of the total alkalinity.

If alkalinity is not enough, more calcic phosphate precipitate may be sticky.

The aim of sodium sulfite, which is due to the low cost and ease of use, high consumption is

To ensure the complete removal of oxygen to the boiler water is always some residual sodium sulfite exist. Blow down and because of the amount of sodium sulfite intake should be about 10 times the amount of dissolved oxygen.

The presence of excess sodium sulfite to increase the reaction rate (removal of oxygen) is. Recently, it has sodium sulfite

Safe Water Water Treatment, Water Purifier aqua clean, water purification systems, water treatment aqua tek water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua atmospheric water, water purification Aqua Life Aqua Water Treatment Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price water Purifier water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek