ممبران نیمه تروا

روش‌های تصفیه آب خانگی

متداول ترین روش‌های تصفیه آب خانگی بشرح زیر میباشد :
رزین‌های تبادل یون برای کاهش سختی آب :
رزین‌های تبادل یونی با تبدیل یون‌های کلسیم و منیزیم محلول در آب به یون‌های نامحلول ، آنها را جذب و در نتیجه سختی آب را کاهش می‌دهد. متاسفانه، این رزین‌ها محیط بسیار مساعدی برای رشد و تکثیر باکتریها میباشند بطوریکه تعداد باکتریها در داخل این فیلترها در کمترین مدتی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
جدیدا برای مقابله با تکثیر میکرواورگانیزم‌ها در محیط رزینی، فیلترهای رزینی نوع Bacteriostatic تولید گردیده است که تا حدودی مانع تکثیر سریع میکروبها در داخل فیلتر می‌گردد. با این وجود، قبل وبعد از این نوع فیلتر آب بایستی کاملا ضدعفونی گردد و چون راکد ماندن‌ آب در داخل بستر رزین موجب گندیدگی سریع آب می‌گردد، باید دقت نمود که آب در داخل این فیلترها همیشه جریان داشته باشد. رزینهای داخل فیلتر پس از مدتی اشباع شده و بایستی تعویض شوند. استفاده از این فیلترها برای آبهای مشکوک و یا آلوده به میکروب و انگل مجاز نمی‌باشد.

Household water treatment methods
The most common household water treatment methods are as follows:
Ion exchange resins reduce water hardness:
Ion exchange resins with a water-soluble calcium and magnesium ions dissolved ions, they absorb and therefore reduces the hardness of water. Unfortunately, these resins are highly favorable for the growth and proliferation of bacteria so that the number of bacteria in the filters at least some time to significantly increase.
New steps to deal with the proliferation of micro-overs communism in the resin, the resin type Bacteriostatic filters have been produced, partly to prevent the rapid proliferation of microbes is within the filter. However, this type of water filter must be thoroughly disinfected before and after, and the stagnation of water in the resin bed causes rapid decomposition of water is, be careful that the water within the site is always current. Resins inside the filter is saturated and should be replaced after a while. Use these filters for water suspicious or infected with parasites is not allowed.

Water purifier aquatech, water purifier PURE WATER, charcoal filtered water in the ocean, fresh water in the world, desalination beats, beautiful fresh water aquarium, water purification Taiwan, Taiwanese water treatment, water treatment research, sour water treatment, purification Tehran water, water purification Samin, the volume of fresh water on the planet, the percentage of the Earth’s freshwater, fresh water supply, freshwater rotifers, fresh water leeches Iran