دستگاه تصفیه کن خانگی

فناوری ICP

:: ICP پدیده‌ای است که در هنگام عبور جریان یون‌ها از داخل غشاء انتخاب‌پذیر یونی و در نتیجه عدم تطابق بار برخی از یون‌ها با سطح مشترک غشاء صورت می‌گیرد. غشاء‌ با مجاری و یا حفرات نانو (Nanochannel) ، کاتیون‌های با بار مخالف با بار توده الکترولیت را عبور می‌دهد و در نتیجه گرادیان غلظت یون در دوطرف غشاء ایجاد می‌شود.

با قطبی شدن غلظت یون در نزدیکی غشاء تبادل یونی، در سر آندی پیوندگاه ، تخلیه یونی صورت گرفته و غلظت آنیون‌ها و کاتیو‌ن‌ها کاهش می‌یابد. در سر کاتدی پیوندگاه ، غنی‌سازی غلظت یون‌ها با افزایش غلظت آنیون‌ها و کاتیون‌ها صورت می-گیرد.

:: ICP همانند یک مانع فرضی در برابر ذرات باردار موجود در آب دریا مانند ذرات جامد، میکرواورگانیزم‌ها و بیومولکول‌ها عمل می‌کند. از آنجایی که بیشتر میکرواورگانیزم‌ها و میکرو ذرات موجود در آب دارای پتانسیل زتای غیرصفر هستند، یون‌های کوچک نمک و میکرواورگانیزم‌های بزرگتر می‌توانند به طور همزمان از جریان خروجی نمک گیری شده حذف شوند.

:: میکروکانال ورودی دارای پهنای mµ 500 و عمق mµ 100 می‌باشد. پیوندگاه نانو به دو میکروکانال و کانال دوشاخه مختص جداسازی آب شور و آب شیرین با پهنای mµ 250 و عمق mµ 100، متصل می‌شود. این پیوندگاه باعث ایجاد یک جریان نمک‌زدایی پایدار و پیوسته می‌شود. نواحی ICP قوی تحت شرایط قوی یونی ثابت بوده و پیوندگاه با اندازه حفره nm 5 انتخاب‌پذیری در برابر کاتیون را فراهم می‌کند.

:: دستگاه شیرین‌سازی پرتابل قابلیت %4/99 حذف و %50 بازدهی را داراست. انرژی مصرفی توسط این دستگاه را می‌توان با یکی‌کردن میکروالکترود‌های تولیدکننده ولتاژ در نزدیکی پیوندگاه نانو و کاهش ولتاژ موردنیاز بهینه کرد. براساس توضیحات محقق این طرح، سرعت جریان آب ورودی به کانال‌ها بسیار پایین بوده و در حدود l/minµ 10 می‌باشد. این محقق قصد دارد که سیستم را طوری طراحی کند که جریان آب توسط نیروی جاذبه به داخل دستگاه هدایت شده و پس از عبور از توده ICP، از آن خارج شود.

Membrane channels or cavities with nano (Nanochannel), electrolyte cations with opposite charge to mass transit time and thus the ion concentration gradient is created on both sides of the membrane. The polarization of the ion concentration near the ion exchange membrane, sometimes in the anodic bonding, ionic discharge. The concentration of anions and cations are reduced. If the link at the cathode, with increasing concentrations of anion and cation concentration enrichment occurs.

:: ICP perceived as a barrier against the charged particles in seawater, such as solids, micro-organisms and bio-molecules act.
:: Micro inlet width and depth mμ 500 mμ 100 registered. Micro and nano-junction into two separate channels for saltwater and freshwater plug width and depth mμ 250 mμ 100, is connected. This junction creates a continuous stream and is sustainable desalination. ICP strong areas under constant and strong ion gap junction size selectivity of cation provides nm 5.
:: Sweetened portable device capable% 4/99 and removal efficiency is 50%. Energy consumed by the device manufacturer can microelectrodes with an identification near the junction voltage and the voltage required to optimize the Nano. Description researcher on the project, the flow rate of water entering the channel is very low at about l / minμ 10 is.

Aqua One Water Filter, Water Purifier, Water Purifier royal household water purification soft water, water purification water tek, aqua water treatment equipment Water treatment Water Aqua, Aqua Pro Water Treatment, Water Purifier soft water, price water purification soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, domestic water prices soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, representing Aqua water Treatment, water Purifier dealers water tek