رسوب و خوردگی در دیگ بخار

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ های بخار

بازدارنده چندمنظوره و تک جزئی جهت جلوگیری از خوردگی و رسوب در بویلرها

باتوجه به وجود ترکیبات اکسیژن زدا در  محصول شرکت آکوا کلین aqua-clean ، به عنوان عامل حذف کننده اکسیژن موجود درآب بویلر نیز به کار می رود . بازدارنده بر پایه ترکیبات فسفونیت که از پایداری گرمایی و شیمیایی بالا برخوردارند می باشد .

همچنین ترکیبات فسفونیت به کار برده شده در آن از نوعی است که امکان استفاده از این ماده را بدون ایجاد تأثیرات نامطلوب در صنایع غذایی قراهم کرده است . این محصول بر پایه ترکیبات فسفونیت و مشتقات سولفیت است که از خاصیت بازدارندگی بسیار قوی جهت جلوگیری از خوردگی دیگ های بخار و ترسیب نمک های معدنی کم محلول به ویژه کربنات ها و سولفات های منیزیم و کلسیم می باشد .

Multi-purpose, single-component inhibitor to prevent corrosion and scaling in boilers

According to the micro- oxygen compounds in the product Caspian Rshya communication, as well as remove oxygen from the water boiler used. Based on the thermal stability and chemical compounds inhibiting Fsfvnyt up is important.

The Fsfvnyt compounds used in the form of the possibility of using the material without causing adverse effects in the food industry has Qrahm. This product-based compounds and derivatives sulfite Fsfvnyt a very strong deterrent effect to prevent corrosion of boilers and precipitation of dissolved mineral salts, especially carbonates and sulfates of magnesium and calcium.

Water purification sure, water treatment, industrial water treatment system Vatr, soft and semi-industrial water treatment water treatment system Syf, Syf, Water Water Water Water Syf, device Syf, site Syf, Water Company Water Syf, Syf, price of water agencies Saif Saif in Tehran on behalf Water Water Water Syf,