نیترات و مضرات آن

نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی

هیچکس منکر این واقعیت نیست که آب مایه حیات انسان هاست. به همین علت هم حفظ منابع آبی و حفاظت آنها از آلودگی،از درجه اهمیت زیادی در چرخه طبیعی زندگی ما برخوردار است.

یکی از منابع عمده آلودگی آب آشامیدنی، نیترات ها هستند. آلودگی نیترات برای ادامه حیات گیاهان که یک منبع اولیهمحسوب می شود، زمانی رخ می دهد که این ترکیب بیشتر از مقدار جذب شده به وسیله گیاهان در خاک وجود داشته باشد.

این مازاد نیترات می تواند به راحتی بوسیله آبیاری، بارش باران یا ذوب شدن برف و یخ از خاک ها و صخره ها عبور کرده و درنهایت به آب های زیرزمینی برسد. متاسفانه مقادیر بالای نیترات در آب آشامیدنی یکی از دلایل بیماری تغییر هموگلوبین درکودکان زیر 6 ماه و البته بروز دیگر بیمار ی های میکروبی در تمام سنین است.

آب آشامیدنی تقریبا50 درصد جمعیت مردم جهان از منابع زیرزمینی تامین می شود و در برخی مناطق، منابع زیرزمینی، تنها منبع تامین آب آشامیدنی مردم به حساب می آید

No one disputes the fact that water is the source of human life. Because of the conservation and protection of water resources from pollution,
The degree of importance in our lives is a natural cycle.
One of the main sources of drinking water contamination, and nitrates. Nitrate contamination of plants to survive as a primary source
Thus, occurs when the combination is greater than the amount absorbed by the plants in the soil there. This
Excess nitrate can be easily irrigated by rain or melting snow and ice from soils and rocks and
Eventually reach the groundwater. Unfortunately, the high concentration of nitrate in drinking water is one of the reasons of the change in hemoglobin
Children under 6 months and the incidence of microbial other patients of all ages.
Almost 50 percent of the world’s drinking water comes from groundwater sources, and in some areas, groundwater resources, only
Source of drinking water for the people to account

Life Aqua water purification, water purification soft water, salt water, domestic water treatment system Aqua Branch, Water Purifier in Karaj, the woman chlorine gas, semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and types the softener and deposition debugger, install a water softener, water purifier dealers Karaj, chlorination of water, waste water chlorination