دستگته تصفیه آب به روش اسمز معکوس

اسمز معکوس چگونه کار می‌کند

برای درک اسمز معکوس بهتر است با اسمز نرمال شروع کنیم. بر طبق دیکشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حرکت و جنبش حلال از ممبرین نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است که تمایل به همسان سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرین دارند. این یک تعریف صحیح محسوب می‌شود.در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی که در آب نیمه غوطه ور است. همانطور که انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.در آنجا، انتهای مخزن به ممبرین نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمکی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمک و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی می‌دهد.آب داخل مخزن افزایش می‌یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می‌دهند.ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم‌ها یا مولکول‌ها را عبور می‌دهد، اما مانع عبور بقیه می‌گردد.ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می‌دهیم، ناتراوا می‌باشد.مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده‌های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون‌ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه‌ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.ممبرین به غیر از مولکول‌های نمک به مولکول‌های آب اجازه عبور میدهد.یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول‌های آب را بر روی دو طرف ممبرین تصور کنید.این تصور در تضاد با Brownian motion است.بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه‌ها با اتم‌های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می‌کند، چون روزنه‌های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.آب موجود در قسمت نمکی افزایش می‌یابد تا یکی از این دو حالت روی دهد:

۱٫ غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این حالت روی نمی‌دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.
۲٫ همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می‌یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می‌کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.
به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می‌شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می‌کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می‌دهید (آب بدنتان خشک می‌شود) و می‌میرید.

در اسمز معکوس، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه فیلتری برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.

آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می‌شود و فشار برای متوقف کردن اعمال می‌شود.

سپس وارونه می‌شود، یعنی جریان اسمزی روی می‌دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می‌گیرد و نسبتاً کند پیش می‌رود اما به هر حال این کار انجام می‌شود.

To understand reverse osmosis is best to start with normal osmosis. According to Webster’s dictionary Hryam, semi-permeable membrane osmosis meant movement of solvent (eg living cells) into highly concentrated solution that tends to homogenize the concentration of the solution on both sides of the membrane. This is a correct definition. At left, a man full of water and semi-immersed in the water reservoir. As you would expect the water level in the tank as the water level in humans. In there, the semi-permeable membrane attached to the tank and the tank is half-filled with saline solution and immersed in it. The level of salt and water solution is, but with the passage of time, unexpected events on Mydhd.b the tank increases. The increase in osmotic pressure of semi-permeable membrane Mydhnd.mmbryn that some atoms or molecules to pass through, but block out the rest of Mygrdd.mmbryn but we usually pass almost for anything we Natrava membrane Mybashd.msal non-permeable, cell wall lining of the guts or gore-tex membrane of a conventional semi-permeable structure includes relatively thin gore-tex plastic into millions of tiny pores have created. Apertures for the passage of water vapor, but it is large enough to prevent passage of liquid water enough salt molecules to water molecules to pass Kvchknd.mmbryn than Mydhd.yk way to understand osmotic pressure of the water molecules on on both sides of the membrane. This idea contradicts the idea of Brownian motion. On the salt, some of the pores are blocked with salt atoms, but such a thing is no room in the pure water from the pure water passes more water, Because more openings for the passage of pure water in the pure water in the salt increases Dard.b to one of these two conditions occur:

1. The concentration of salt is equal on both sides of the membrane, but in this case the state, because the pure water and salt water in a field on the other side there.
2. As the water column height increased water pressure increases until it is equal to the osmotic pressure. Osmosis will stop at this point.
However, because of this treatment is to drink salty water (like ocean water) will kill you. When water enters the stomach, the osmotic pressure of the water outside the lead body to dilute the salt in your stomach, so you lose body water (water body dries up) and die.

In reverse osmosis, the goal is the same filter membrane to be used for the production of drinking water (water or other) act.

Put salt water on one side of the membrane and the pressure applied to stop.

Then reversed, the osmotic flow occurs, in general it is a lot of pressure and is fairly slow, however, this work is done.

Water treatment Aqua Life, Life salty water, domestic water purifier first water treatment, water purification, washing machines, water purifiers Mashhad, water innocent, water purification water purification seal Mqalh, light, water treatment setting, Navaseri water treatment, purification domestic and industrial water, industrial water purifier reverse osmosis water purifier Isfahan