کارکرد اسمز معکوس

اسمز معکوس چگونه کار می کند

برای درک اسمز معکوس بهتر است با اسمز نرمال شروع کنیم. بر طبق دیکشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حرکت و جنبش حلال از ممبرین نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است که تمایل به همسان سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرین دارند. این یک تعریف صحیح محسوب می شود.

در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی که در آب نیمه غوطه ور است. همانطور که انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.

در آنجا، انتهای مخزن به ممبرین نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمکی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمک و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی می دهد.

آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.

ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم ها یا مولکول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.

ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.

مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.

ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.

ممبرین به غیر از مولکول های نمک به مولکول های آب اجازه عبور میدهد.

یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول های آب را بر روی دو طرف ممبرین تصور کنید.

این تصور در تضاد با Brownian motion است.

بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.

بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می کند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.

آب موجود در قسمت نمکی افزایش می یابد تا یکی از این دو حالت روی دهد:

۱٫ غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این حالت روی نمی دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.

۲٫ همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.

به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می دهید (آب بدنتان خشک می شود) و می میرید.

در اسمز معکوس، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه فیلتری برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.

آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می شود و فشار برای متوقف کردن اعمال می شود.

سپس وارونه می شود، یعنی جریان اسمزی روی می دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می گیرد و نسبتاً کند پیش می رود اما به هر حال این کار انجام می شود.

آب که بر زمین می‌ریزد و در آن نفوذ می‌کند، از طرفی با تولید نیترات در فرایندهای زیست شناختی و از طرف دیگر بدلیل صاف شدت طبیعی در اثر دخالت پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی در داخل زمین مورد تصفیه قرار می‌گیرد.

To understand the normal osmosis reverse osmosis is best to start with. This is a correct definition.
To the left is a man full of water in the water tank is half submerged. As you would expect the water level in the tank as the water level in the human.
There, the semi-permeable membrane attached to the bottom of the tank and the tank is half filled with saline solution and immersed in it. The levels of soluble salts in the water, but with time, unexpected events occur.
Water in the tank increases. This increase is attributed to osmotic pressure.
The membrane is semi-permeable membrane that allows some atoms or molecules to pass through, but prevents the passage of the rest.
Membrane, but almost everything we do is pass it, is Natrava.
Examples of non-permeable membrane, cell wall gore-tex lining of your intestines or a semi-permeable membrane is typically longer.
The relatively thin plastic layer gore-tex contains within it have created millions of tiny pores. Openings for the passage of water vapor, but it is large enough to prevent passage of liquid water is small enough.
Apart from salt membrane molecules to allow water molecules.
One way to understand the osmotic pressure of the water molecules on both sides of the membrane imagine.
This notion is contradicted by Brownian motion.
On the salt, some holes are blocked by sodium atoms in the water but there is no such thing.
So much water passes through the water, the more openings for the passage of water in the water there.
In the salt water rises to occur in one of two modes:
1. The salt concentration is equal on both sides of the membrane, but in this case this is not the case, in part because pure water and salt water on the other side there.
2. As salt water column height increases the water pressure increases until it equals the osmotic pressure. Osmosis will stop at this point.
However, because it is osmosis drinking salt water (sea water) will kill you. When the salt water into the stomach, osmotic pressure, the water is driven out of the body, to dilute the salt in your stomach, so you lose body water (water dries your body) and you die .

In reverse osmosis, the goal is the same filter membranes are used for the production of drinking water to salt water (or other contaminated water) function.
Put salt water on one side of the membrane and apply pressure to stop.
Then again, that is, the osmotic flow occurs, in general it takes a lot of pressure and relatively slow progress, however, this work is done.

Rtk Water Purifier, Water Filter Aqua Claire, Kvatk the desalination of sea water, sea water desalination, water and wastewater Hamedan province, municipal water and wastewater treatment, water purification units Dalton, Water Purifier in Isfahan, Denver water Purifier, water Purifier, Diane, construction of desalination plants, water and sewage company Hormozgan, ionized