اسمز معکوس در تصفیه آب

اسمز معکوس دستگاه شرکت

شناخت: اسمز معکوس فرآیندی برای حذف بسیاری از مو لکول ها و یو نهای موجود در آب خام و تولید آب تصفیه شده با استفاده از یک غشای نیمه تراوا می باشد. در این فرایند آب خام به دو بخش آب تصفیه شده و آب پساب (دورریز) تقسیم می گردد.به طور کلی مقدار تولید آب تصفیه (بازیابی) شده در دستگاه  های کوچک و نیز برای آب دریا ذبین 30 تا 40 درصد آب ورودی و برای آب های لب شور بین 65 تا 80 درصد است.

اجزا و قطعات اصلی:

  • ممبراین (MEMBRAINE) : بطور کلی ممبراین ها از جنس کامپوزیت های پلی آمید بوده و در تندازه های استانداردو مشخصی وجود دارند. ممبراین ها در دو نوع دریایی و لب شور و سه قطر 5/2 اینچ (خانگی) ، 4 اینچ (نیمه صنعتی) و 8 اینچ (صنعتی) در دسترس بوده که مهمترین وجه تمایز گونه های آن است.
  • محفظه ممبراین(PRESSEURE VESSEL): این محفظه ها در قطرهای متناظر با انواع ممبراین برای استقرار آنها وجود داشته و معمولا از جنس فایبر گلاس ویا استنلس استیل هستند. از مهمترین ویژگی های محفظه های ممبراین قابلیت تحمل فشار بوده که در انواع 300، 450، 600، 1000و psi1200 ساخته می شوند .
  • پمپ فشاربالا : برای تأمین فشار مورد نیاز به منظور گذرآب ازداخل ممبراین ها از پمپ های با فشاربالا از نوع سانتریفو‍‍ژ عمودی یا پیستونی (برای آب داخل آب دریا) از جنس استنلس استیل استفاده می شود .

Understanding: reverse osmosis process to remove most of the hair Lkvl and final U of raw water to produce treated water through a semi-permeable membrane is. In this process the raw water to two parts water and waste water (tails) divided even more general, water yield (recovery) of small devices and for 30 to 40 percent of incoming water and sea water Zbyn Brackish water between 65 to 80 percent.

The main components:

Mmbrayn (MEMBRAINE): Generally Mmbrayn made of polyamide composites and Tndaz·h there are certain Astandardv. Mmbrayn in both marine and brackish, and three 2.5-inch diameter (home), 4 inches (pilot) and 8 inches (industrial) is available, the most distinctive feature is its species.
Mmbrayn chamber (PRESSEURE VESSEL): these containers in a variety of diameters corresponding to the present Mmbrayn and are usually made of fiberglass or stainless steel. Mmbrayn of the most important features of containers are able to withstand the pressure in the range of 300, 450, 600, 1000 and psi1200 made.
High Pressure Pump: to provide the required pressure to Gzrab Mmbrayn inside the High Pressure pumps with vertical centrifugal or piston type (of the water in the sea) of stainless steel is used.

 Mkvs, osmosis water purification sure, aqua clean water treatment system Snty, desalination desalination desalination of Khvrshydy, Ha, nuclear desalination desalination Ay, Ayy, a wick of a desalination Khvrshydy, troubleshooting freshwater Kn, Astkhr, woman chlorine chlorine chlorine Khty, woman woman woman Gazy, chlorination tanks Qrsy, chlorine water, chlorine water, chlorination May, Klrzny,