برج های خنک کننده

بازدارنده ی رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

 

این ماده بر پایه فسفونیت ها(PHOSPHONATE) بوده و برای جلوکیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج ها ی خنک کننده، چیلرها و کلیه سیستم های خنک کننده سیکل باز مصرف می گردد.این محصول جایگزین مناسبی است برای پلی فسفات ها ،

کرو مات ها و…که پیش از این برای این منظور استفاده می شده است و مشکلاتی از قبیل تجربه در آب و بازدهی کم داشتند.

این ماده ی AII ORAGANICبر پایه فسفونیت ها (phosphonate) و ترکیبات پلیمری بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده ، چیلرها و کلیه سیستم های خنک کننده سیکل باز مصرف می گردد.

تنظیم کننده PH آب های صنعتی دارای Ph پایین در سیستم های خنک کننده

این ماده به عنوان مکمل ترکیبات بازدارنده خورندگی و رسوب در برج های خنک کننده به کار برده می شود

This article is based on Fsfvnyt (PHOSPHONATE) and for the prevention of scale formation and corrosion in the cooling towers, chillers and cooling systems, all open cycle use. This product is an alternative to poly-phosphate,
Carreau matte, etc. previously used for this purpose, and problems such as low efficiency in water and had experience.

AII ORAGANIC this article are based on Fsfvnyt (phosphonate) and polymer compounds and to prevent deposit formation and corrosion in cooling towers, chillers and cooling systems, all open cycle is used.
PH regulator industrial water cooling system with low Ph
This material as a supplement compounds inhibiting corrosion and fouling in cooling towers used to be

  • مخزن آب رادیاتور 206