آب تصفیه کن خانگی

ته نشینی

ته نشینی ، عبارت از جدا سازی ذرات معلق از آب می باشد که از آب سنگین تر می باشد . از این واحد بطور وسیعی در تصفیه فاضلاب استفاده می شود. از ته نشینی جهت جذف دانه ، حذف اجرام ویژه در مخزن ته نشینی اولیه حذف لخته های بیولوژیکی در مخازن ته نشینی لجن فعال و خذف لخته های شیمیایی زمانی که لخته سازی شیمیایی صورت می گیرد ، استفاده می شود . از این واحد همچنین برای تغلیظ جامدات در تغلیظ کننده های لجن استفاده می شود 

در اکثر موارد ، هدف اولیه از این واحد تولید خروجی صاف می باشد . ولی تولید لجنی که به آسانی منتقل شود و قابل تصفیه باشد مورد نیاز است . عملکرد مخازن ته نشینی لجن فعال از پساب تصفیه شده می باشد لخته های تشکیل شده در کف مخزن ایجاد توده های لجنی را می کنند که از لحاظ ضخامت متفاوت می باشد . در صورتی که ظرفیت پمپهای برگشت لجن یا سایز آنها مناسب نباشد ممکن است توده لجن در شرایط جریان پیک و کل عمق مخزن را اشغال نماید و از سرریزها به بیرون منتقل می شود .

Sedimentation, the separation of suspended particles in water, which is heavier than water. These units are widely used in wastewater treatment. Deposition of seeds to uninstall, delete objects, especially in the primary settling tank biological clot removal in activated sludge settling tanks and eliminating chemical flocculation flocculation when the chemical is used. The unit is also used for the concentration of solids in the sludge evaporators.

In most cases, the primary purpose of the unit is flat output. But that can be easily transported and treated sludge production is required. Performance of activated sludge settling tank effluent is of clots formed in the sludge tank to create masses that vary in thickness.

Household Water Purifier royal, Relax Water Purifier, Water Purifier, industrial and semi-industrial, domestic water filters water tek, Water Purifier water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, soft water, domestic water treatment system , home water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification equipment prices soft water, water purification units priced water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek