دستگاه تصفیه آب خانگی سوآب پیشرو - کوجین

آب لـوله کشی تهران

آب تهران که از سدهای کرج، لار و لتیان تامین می‌گردد دارای کیفیت بالائی بوده و از این نظر معروفیت جهانی دارد. در سالهای اخیر بعلت کافی نبودن آب این سدها، برای تامین آب مورد نیاز تهران چاههای عمیق در سطح و حومه شهر حفر گردیده و آب آن به شبکه شهری اضافه گردیده

است. آب این چاهها سختی آب تهران را بالا برده است و  در صورتیکه قبل از ورود به شبکه تصفیه و گندزدایی نگردد می‌تواند از طریق نشت پساب منشاء آلودگی‌های انگلی و میکروبی و فلزات سنگین شود. از طرف دیگر بالا بودن مقدار کلر تزریقی در تصفیه خانه‌ها برای مقابله با این آلودگی‌ها موجب ایجاد آلودگی شیمیایی آب می‌گردد که علاوه بر طعم و بوی نامطبوع، کلر موجب ایجاد ترکیبات بیماری زای تری‌هالومتانها می‌شود. آب‌های شهری را بایستی قبل از استفاده از وجود میکرب‌ها و انگل‌ها  و همچنین کلر و ترکیبات آن و در صورت موجود بودن، از فلزات سنگین پاک نمود.

شایان ذکر است که این سختی آب و انگل ها، و کلرو ترکیبات آن با استفاده از دستگاه تصفیه خانگی شرکت های معتبر مانند شرکت که با ارائه برندهای معروف دستگاه های تصفیه خانگی و خدمات استثنایی آن به مشتریان ارائه می دهد. از برندهای که شرکت ذکر شده دارد شور آکوا، سافت واتر و …. که با تاییدیه در شرکت موجود می باشد.

Water Tehran, Karaj, Lar, Latian provided with high quality and international reputation in this respect. In recent years due to insufficient water dams to supply water to Tehran deep wells have been drilled in and around the city and its water is added to the metropolitan area network

Is. Tehran has raised water wells, water hardness and if before entering the network via leaking wastewater treatment and disinfection can not be the source of the parasitic infections and microbial and heavy metals. On the other hand the high level of chlorine injection treatment to deal with pollution caused chemical pollution of water, which in addition to taste and odor, chlorine creates compounds are pathogenic Lumet’s trays. Urban water before use should be of germs and parasites, as well as chlorine and its compounds and, if available, from heavy metal deleted.

It is worth noting that the hardness of the water and parasites, and chlorine compounds, using household cleaners reputable companies such as Arshia the Caspian relationship with famous brands of household cleaning devices and exceptional service it offers to customers. The company is listed brands Aqua salty, soft water and …. the approval kojine is available in the company.

Water Treatment pure water, water purifier water purifier-old Pyuria, single desalination island, multistage solar desalination, desalination cc K, desalination agricultural wells, water treatment pure life, desalinated water system What now, water purifier aqua life, water purifier aqua life, water purifier lg, domestic water purifier lg, sweet hasten, sales of industrial desalination, desalination soft water price