فیلترهای دستگاه تصفیه

زمان تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب

– فیلترهای اول – دوم – سوم : بین 6 الی 8 ماه

* با توجه به مقدار مصرف و کیفیت آب میتواند متغییر باشد

بعنوان مثال : در مناطق شرق و جنوب تهران ، اسلامشهر ، شهر ری ، ورامین ، قرچک و … مشاهده شده است

که زمان تعویض فیلترها تا یک ماه نیز تقلیل یافته است .

– فیلتر ممبران یا مرحله چهارم :

* این فیلتر در صورتیکه فیلترهای سه مرحله اول بموقع تعویض شوند تا 4 سال نیز عمر میکند . ( بستگی به نوع و جنس فیلتر )

– فیلتر پاست کربن یا مرحله پنجم :

* این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، اصولا این فیلتر تا 6000 لیتر عمر میکند

– فیلتر مینرال یا مرحله ششم :

* این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، اصولا این فیلتر تا 6000 لیتر عمر میکند

– فیلتر قلیایی یا آلکالاین  :

* این فیلتر بهتر است سالیانه تعویض شود ، مقدار مصرف بر روی فیلتر قید شده است ، اصولا این فیلتر تا 6000 لیتر عمر میکند

– توجه داشته باشید که زمان یا مقدار مصرف یا تعویض بر روی اکثر فیلترها قید شده است

– Filter I – II – III between 6 to 8 months
* May vary depending on usage and water quality
For example, in the East and South of Tehran, Branch, Rey, Varamin, is Qarchak and …
Replacement filters that time has been reduced to one month.
– Filter membrane or fourth stage:
* The first three stages of the filter if the filter has to be replaced in time is 4 years old. (Depending on the type of filter material)
– Carbon filter lasts or fifth stage:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter is essentially a life span of up to 6,000 liters
– Filter mineral or sixth stage:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter is essentially a life span of up to 6,000 liters
– Filter Alkaline or Alka online:
* This filter should be replaced annually, the amount listed on the filter, the filter is essentially a life span of up to 6,000 liters
– Note that the timing or amount or replace filters on most listed

Water purification sure, Aqua Life Water, water purification soft water water purification soft water, water purification water tek, Water Purifier water tek, Aqua Life Water Purifier, Water Filter Aqua Line, the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification soft water, water purification price of water tek, the price of home water purification water tek, the price of water purification soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, representing Purifier water water tek