اشعه فرابنفش در تصفیه

خواص اشعه فرابنفش

خواص فیزیکی اشعه فرابنفش

خاصیت فوتوالکتریک

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد، از آنها الکترون جدا می‌کند، ولی جدا شدن الکترون در کلیه فلزات به یک اندازه نیست و حساسیت کادمیوم بیش از همه می‌باشد. مقدار الکترونی که از فلز جدا می‌شود، متناسب با مقدار انرژی اشعه‌ای است که به آن می‌تابد.

خواص شیمیایی اشعه فرابنفش

1- خاصیت فلوئورسانس

یکی از خواص مهم و جالب اشعه فرابنفش خاصیت فلوئورسانس آن می‌باشد. اگر در مقابل اشعه فرابنفش و یا یک چراغ بخار جیوه، اجسامی از قبیل گچ و کولوفان (Colophan) و محلول سالسیلات دو سود یا آنتی پیرین و یا بعضی از سنگهای معدنی را قرار دهند، ملاحظه می‌شود که هر یک به نسبت جذب اشعه به رنگهای مختلف درخشندگی پیدا می‌کند. این خاصیت نیز بستگی به طول موج و شدت جذب اشعه دارد. بعضی اجسام در مقابل اشعه فرابنفش با موج بلند این خاصیت را ندارند و به عکس در مقابل اشعه فرابنفش با موج کوتاه خاصیت فلوئورسانس پیدا می‌کند.

2- خاصیت فوتو شیمیایی

اشعه فرابنفش باعث تعداد زیادی فعل و انفعالات شیمیایی می‌شود و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه 0.3 میکرومتر شدیدتر است. از جمله مانند نور مرئی که املاح نقره را تجزیه و فلز آنها را آزاد می‌سازد و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه بیشتر است. مدتها برای اندازه گیری مقدار اشعه فرابنفش از این خاصیت استفاده می‌کردند.

کاربرد اشعه فرابنفش:

برای ضد عفونی کردن آبها

تحریک پذیری شدید روی اعضای حسی سطحی

تخریب نسوج

تخریب باکتریها

The physical properties of UV
Photoelectric effect
If you shine ultraviolet light metals, electrons are separated, but release electrons to a size and sensitivity to all metal cadmium is over all. The electron is separated from the metal, which is proportional to the amount of energy irradiation off.
UV and chemical properties
1. The fluorescence properties
One of the most important and interesting properties that are UV fluorescence properties. If the ultraviolet light or a mercury vapor lamp, objects such as gypsum and Kovalev (Colophan) and salicylate of soda solution or anti Pyryn or some ores to make, considering that each color of light absorption Find a different brightness. This property also depends on the wavelength and intensity of the radiation is absorbed. Some objects in the long-wave ultraviolet rays and photographs are the property of the short wave UV fluorescence properties of it.
2. Photo-chemical properties
Ultraviolet radiation causes many chemical interactions and the effects of short-wave radiation is more intense than 0.3 micrometers. It has long been used to measure the amount of UV rays.
The use of ultraviolet radiation:
To disinfect water
Extreme irritability of the sensory surface
Tissue destruction
Destruction of bacteria.

Osmosis, water puri water, water purification and desalination sure, evaporative desalination, desalination home, Hormozgan desalination, desalination, industrial, water treatment Aqua Star Aqua water purification equipment for water treatment Taiwan Aqua, Aqua water lines, water treatment water Aqua, Aqua Pro water Treatment, water Treatment Aqua Gold