کاربرد تصفیه آب ro و ممبران

کاربرد تصفیه آب به روش RO و ممبران

بعد ازا تمام مراحل پیش  تصفیه به مرحله آخر و حذف نمک و سختی و میکروب های قابل عبور از مراحل پیش تصفیه به تصفیه غشائی یا ممبران میرسیم که پس از عبور آب از ممبران و تصفیه نهایی آب به دو قسمت تقسیم میگردد 1 آب تولید و قابل آشامیدن و حتی آب مقطر  2 آب پس آب یا فاضلاب دستگاه تصفیه آب  که به قسمت دیگر هدایت میگردد طراحی ممبران به طوری است که آب تصفیه شده را به یک طرف و پس آب و فاضلاب دستگاه تصفیه آب را به طرف دیگر هدایت می نماید

 آب تولید بعد  از تصفیه آب بدون کلر خاصی است یعنی مثل اینکه یه نوزاد متولد شده و باید به آن رسیدگی کنید  منظور اینکه وقتی آب سالم را از آب آلوده چاه یا دریا جدا کردیم آماده آلودکی میکروبی و آماده تشکیل شدن باکتری است و باید حتما میکروب زدایی اساسی شود یا اینکه فوری باید استفاده شود ولی میتواند از میکروب زدایی  پایانی  ( گاز ازون ـ UV – کلر)  استفاده شود و به چرخه مصرف انتقال داده شود

پس از فیلتراسیون 5 میکرونی به مرحله بعد یعنی  تصفیه SDI که به تصفیه (نانوفیلتر) یا( بک فیلتر) که تا 5/.  میکرون که به صورت کیسه و استوانه

مخصوص است نصب می نماییم و این فیلتر قابل تعویض است و عمر ممبران را 50 برابر افزایش میدهد این فیلتر در عملکرد خود بی نظیر است و اجازه عبور املاح معلق آب به مرحله تصفیه غشایی را نمیدهد و ضریب کاری تصفیه آب را افزایش می دهد مخصوصا در دستگاه های تصفیه آب دریایی که مشکل مواد معلق آب دریا چند برابر است.

 After the pre-treatment stage to the final stage and the removal of salts and hardness and can pass germs
Membrane filtration or membrane filtration stages to reach the final after the water passes through the membrane and water treatment to two
Toledo is divided drinking water and even water 1 water 2 water or sewage water treatment system
The other side of the membrane so that water is directed to one side and then water
And waste water treatment system directs the water to the other side after a certain chlorine-free water treatment is as if a baby is born and must be addressed
Look for clean water when water from wells or sea separated and prepared for the formation of microbial Lvdky
Bacteria and germs must be de-essential or urgent, but can be used
Germs de Base (ozone UV – chlorine) used and the consumption cycle is transferred
After filtration 5 micron filtration SDI to the next stage of the filtration (NF) or (backup filter) to
5 /. Micron in the form of bag and cylindrical
Our special installation and interchangeable filters and membrane life increases to 50 times the
Filter is unparalleled in its performance and allow salt water to the filtration membrane does not stretch
Working factor for water increases, particularly on the issue of suspended matter and sea water treatment

Huge aqua water purifier, water purifier Iran- Nikotak, resin, pumps chlorine gas woman Ha, desalination soft water desalination, desalination, domestic, nuclear desalination, water purification filters, desalination companies, Household water filters, industrial filters, filter water purifier, household water purifier filters, price filters Sea water several times.

  • نصب ممبران تصفیه اب
  • anything
  • کاربرد تصفیه آب