تصفیه با روش اسمز

تصفیه آب با روش اسمزمعکوس (RO)

اصول تصفیه آب با این روش افزایش فشار در جریان آب خام ورودی جهت غلبه بر فشار اسمزی معمول و عبور آن از غشاء نیمه تراوا می باشد. به این ترتیب آب خام ورودی به دو جریان آب با املاح بسیار پائین (Permeate) و آب غلیظ با املاح بسیار بالا (Concentrate) تقسیم می گردد. مادامی که فشار وارده به آب خام ورودی به اندازه ای باشد که بر فشار اسمزی معمول غلبه کند، آب خالص از غشاء نیمه تراوا عبور کرده و مواد محلول در پشت غشاء باقی مانده و وارد جریان غلیظ می گردد. جریان غلیظ را می توان دفع کرد یا مجددا جهت مصرف بعنوان آب خام به سیستم برگشت داد. جریان آب رد شده از غشاء که بعنوان آب شیرین استفاده می شود، 95 تا 99 درصد املاح خود را با این روش از دست می دهد . باید توجه داشت که در فرآیند اسمز معکوس از روش فیلتراسیون متقاطع (Cross Filtration) استفاده می شود. استفاده از فیلتراسیون طبیعی باعث گرفتگی غشاء یا عبور مواد جامد از غشاء می گردد. با استفاده از فیلتراسیون متقاطع آب خالص از یک طرف غشاء و مواد محلول از طرف دیگری غشاء حرکت می کنند. جهت ممانعت از گرفتگی غشاء عبور جریان آب غلیظ از روی غشاء با جریان آشفته (Turbulent Flow) بسیار موثر خواهد بود . سیستم اسمز معکوس نیاز به مواد شیمیایی مصرفی روزانه نداشته و در مواردی که TDS آب خام بالاتر از 500 ppm باشد، بهترین روش املاح زدایی است. میزان فشار مورد نیاز بستگی به درصد مواد جامد محلول در آب دارد. هر چقدر TDS  آب خام ورودی بیشتر باشد، میزان فشار مورد نیاز نیز بیشتر خواهد بود تا بر فشار اسمزی غلبه گردد. قبل از آنکه آب خام وارد سیستم شود یک سری عملیات مقدماتی به نام پیش تصفیه بر حسب آنالیز آب روی آن صورت می گیرد (فیلتراسیون ، سختی گیری و جذب سطحی). آب خروجی از واحد پیش تصفیه وارد یک محفظه شامل المان هایی از نخ فشرده در هم پیچیده از جنس پلی پروپیلن (PP) می گردد. این واحد ذرات بزرگتر از 5 میکرون موجود در آب را حذف می نماید تا از ایجاد آسیب به ممبرانها جلوگیری به عمل آید. سپس به منظور تامین فشار لازم، آب وارد یک پمپ فشار قوی یا پمپ طبقاتی (High Pressure Pump) می گردد. آب با فشار بالا وارد محفظه هایی از جنس استیل و یاFRP  که حاوی ممبرانهایی از جنس پلی آمید و از نوع  Spiral Woundاست، می گردد. خروجی این واحد شامل دو جریان غلیظ و جریان رقیق با املاح بسیار پائین می باشد. بدین ترتیب آب بدون املاح مورد نظر تامین می گردد. دستگاه های آب شیرین کن صنعتی گروه صنعتی ناب به سه دسته تقسیم می شوند که ظرفیت آب خام ورودی آنها بین 5 تا 2000 مترمکعب در روز می باشد:

1-  تصفیه آب چاه (Brakish Well Water) که قادر به تصفیه آب خام ورودی با TDS تا 4000ppm را می باشد.

2-  تصفیه آب شور سطحی (Brakish Surface Water) که قادر به تصفیه  آب خام ورودی با  TDS تا 12.000ppm می باشد.

3-  تصفیه آب دریا (Sea Water) که قادر به تصفیه آب خام ورودی با TDS  تا 35.000ppm می باشد.

شرکت آمادگی خود را بمنظور تامین قظعات، تعمیرات و تولید انواع آب شیرین کن به روش اسمز معکوس، seawater، دستگاه آب شیرین کن صنعتی، آب شیرین کن کشاورزی، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه تصفیه آب کشاورزی، دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس، دستگاه تصفیه آب مرغداریها، دستگاه تصفیه آب معدنی، دستگاه تولید آب بهداشتی اعلام می نماید.

This way of treating the raw water inlet pressure to overcome the osmotic pressure across the semipermeable membrane is common. Thus the raw water into the water with very low mineral (Permeate) and mineral water with very high concentrations (Concentrate) is divided. Concentrated flow can be saved or re-used as raw water to be returned to the system. Rejected water flow through the membrane is used as fresh water, 95 to 99 percent by this method loses its salts. It should be noted that in the process of reverse osmosis filtration method Cross (Cross Filtration) is used. The use of natural filtration membranes, causing clogging of the membrane is solid or password. Cross from one side of the membrane filtration using water and solutes from the other side of the membrane to move. To prevent clogging of the membrane with the membrane concentrate water flow turbulent flow (Turbulent Flow) will be very effective. Reverse osmosis systems require no chemicals of daily use in applications where higher raw water TDS of 500 ppm, the best method for removing salts. The required pressure depends on the percentage of dissolved solids in water. TDS and is much more raw, more pressure will be needed to overcome the osmotic pressure. Before the raw water sign a series of preliminary operations to pretreatment in water analysis done on it (filtration, softening and adsorption). Water output of filtration units into a chamber containing elements of compact yarn twisted polypropylene (PP) is. The unit removes particles greater than 5 microns in the water to prevent damage to membranes. In order to provide the necessary pressure, high-pressure pump or pump water into a class (High Pressure Pump) is. High pressure into the chamber of stainless steel or FRP, which contains a membrane that is made of polyamide and of Spiral, is. The output of this unit includes both the thick and the thin of minerals is very low. Thus, the salt water will be provided. The desalination industry Industrial Group are divided into three categories of pure raw water capacity between 5 to 2000 cubic meters per day:

1. Water wells (Brakish Well Water) capable of treating raw water with TDS is up to 4000ppm.

2. saline surface water (Brakish Surface Water) capable of treating raw water with TDS is to 12.000ppm.

3. Sea Water (Sea Water) capable of treating raw water with TDS is to 35.000ppm.

Caspian relationship Rshya ready to supply parts, repairs and production of reverse osmosis desalination, Souter, the desalination industry, agriculture, water desalination, industrial water treatment equipment, water purification equipment for agriculture, water treatment system reverse osmosis, water treatment devices poultry, mineral water treatment system, the system will produce clean water.

 Reverse osmosis, domestic and industrial water filter system, pump the chlorine gas, chlorine woman woman, the wife Claire, the woman chlorine water, chlorine system automatically woman, the woman chlorine gas, chlorination of pools, chlorine gas, chlorination pumps, chlorine, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine water, chlorine manually, waste water chlorination, chlorine gas