نوشیدن آب یونیزه قلیایی

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 7/4) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 8/6 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آی یونیزه قلیایی iWater می تواند pH بدن را در محدوده 8/6 تا 8/7 قرار دهد.

دلیل دوم: نوشیدن آب یونیزه قلیایی iWater که دارای خوشه های ریز مولکولی هستند، بدن را هیدارته می کند. میکروخوشه ای بودن مولکولهای آب، یعنی اینکه مولکولهای آب یونیزه قلیایی نسبت به آب معمولی ریزتر است. بدن ما می تواند به سرعت این مولکولها را جذب کرده و هیدارته شود. نوشیدن این آب به سم زدایی بدن در طی تعریق بدن و… کمک می کند.

دلیل سوم: دستگاه آب یونیزه قلیایی iWater، آبی تولید می کند که به میزان زیاد آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان باعث خنثی سازی و حذف رادیکالهای آزاد می شود که دلیل ایجاد صدمه به سلولهای بدن هستند. آنتی اکسیدان باعث جلوگیری از عوارض ناشی از افزایش سن، سرطان، پوکی استخوان، خستگی مزمن و بیماریهای مختلف می شود.

First, restore the body’s pH, the state is neutral (pH of about 7.4). PH neutral body, healthy body. If the body’s pH is less than 8.6 should be acidic body. Easily develop the disease in the body acidic. IP drink ionized alkaline body pH in the range of 8.6 to 8.7 iWater can be.

Second, drinking alkaline ionized water iWater with small molecular clusters, the body hydrated. Mykrvkhvshh of the water molecules, the molecules are ionized, alkaline water is smaller than normal water. Our body can quickly absorb these molecules to be hydrated. Drink water to detoxify the body and helps the body during exercise.

The third reason: alkaline ionized water machine iWater, blue produces a high amount of antioxidants. Antioxidants will neutralize and eliminate free radicals that cause damage to cells in the body. Antioxidants prevent the complications of aging, cancer, osteoporosis, chronic fatigue and cause various diseases.

Household Water Purifier, Water Purifier crystals, filters, domestic and industrial water treatment equipment, industrial water desalination, desalination, there is a wick, water and sewage, East Azarbaijan, Gilan Province Water and Wastewater, Water and Wastewater, Hamadan, water What is ionized, alkaline ionized water, light, and alkaline ionized water, water and sewage company, Hamadan, the design of a solar desalination, desalination troubleshooting, alkaline ionized water hazards