گندزدایی با ازن

گندزدایی به روش ازن

– ازون چیست ؟

ازون گازی است تقریبا بی رنگ با بوی ترش با قدرت اکسیداسیون بالا. مولکول ازون پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازن همواره در محل انجام گیرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شیمیایی در این روش حذف می شود.

بطور کلی دلایل استفاده از گاز ازون به شرح زیر است :

– اکسیداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب .

– ته نشینی مواد محلول .

– لخته سازی مواد آلی .

– ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی .

– ضد عفونی و از بین بردن باکتریها ، انگلها و قارچها و…

بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر ، اکسیداسیون بوسیله ازون ، هیچگونه مواد سمی یا مضر در آب بجای نمیگذارد و نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازن سریعا اجزای محلول در محیط را اکسید می نماید و حاصل این اکسیداسیون تنها اکسید اجزا و اکسیژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مشکلات جنبی دیگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پایدار نیست و پس از مدت کوتاهی شکسته می شود و تبدیل به مولکول پایدار اکسیژن می گردد .

– منابع تولید ازن

موجود در نور U.V. Vacuum گاز ازون بطور طبیعی در زمان رعد و برق یا بوسیله اشعه ویا تخلیه U.V خورشید بوجود می آید . اما بطور مصنوعی تولید ازون به دو طریق لامپهای الکتریکی صورت می گیرد. تولید ازون در حجم بالا عموما با تخلیه الکتریکی برروی دو قطب شناخته شده است . تولید کننده Silent Electrical Discharge (SED) انجام می پذیرد که بنام های ازون با استفاده از این روش با بهره برداری از الکترودهایی با ولتاژ بالا که به فاصله معین از هم قرار گرفته اند کار می کنند . در دستگاههای جدید تولید ازون ، اکسیژن در بین این فاصله جریان می یابد و با استفاده از تخلیه الکتریکی ازون تولید می شود .

– What is ozone?
Ozone is a colorless gas with a sour smell pretty high oxidation power. Ozone molecules are not stable, and therefore it can not be stored or transported. This causes the production of ozone has taken place. Therefore, the transport and storage of chemicals can be removed in this way.
Generally, the reasons for using ozone as follows:
– Oxidation or partially soluble in water.
– Deposition of solutes.
– Flocculation of organic matter.
– Unstable colloid bodies.
– Disinfecting and removing bacteria, parasites and fungi, etc.
Unlike chlorine and other chemicals, oxidation by ozone, no toxic or harmful substances in the water does not replace the need for further refinement of the water. Ozone molecules are not stable and after a short break and become stable molecules of oxygen.
– Sources of ozone
In light U.V. Vacuum ozone naturally or by the lightning discharge or UV rays of the sun comes up. But artificially generated ozone can be done in two ways: electric lamps. Ozone is produced by electrical discharge on two poles at high volume generally known. The new machines produce ozone, oxygen flows through the gap and using electrical discharge ozone is produced.

ALkosAR water treatment, reverse osmosis, water treatment, water puri water treatment Aqua, Aqua King water purification, water purification system water tek, Water Purifier water tek, Aqua Water Purifier Claire, the deaerator, deaerator device, making DI Arytvr, manufacturer deaerator, deaerator systems, water treatment Aqua Claire price, the price of home water purification water tek, price of treating water tek, prices Aqua water Purifier Claire